லேபிள்கள்

சனி, 6 நவம்பர், 2010

TAMIL SURA-55

1. mstw;w mUshsd;>
2. ,f; FHMid (mtd;jhd;) fw;Wf; nfhLj;jhd;.
3. mtNd kdpjidg; gilj;jhd;.
4. mtNd kdpjDf;F (Ngr;R) tpsf;fj;ijAk; fw;Wf; nfhLj;jhd;.
5. #hpaDk; re;jpuDk; (mtw;wpw;F epHzapf;fg; ngw;w) fzf;fpd;gbNa ,Uf;fpd;wd.
6. (fpisfspy;yhr;) nrb nfhbfSk;> (nfhg;Gq; fpisAkhf tsUk;) kuq;fSk; - (ahTk;) mtDf;F ]{[_J nra;fpd;wd.
7. NkYk;> thdk; - mtNd mij caHj;jpj; juhirAk; Vw;gLj;jpdhd;.
8. ePq;fs; epWg;gjpy; tuk;G kPwhJ ,Ug;gjw;fhf.
9. MfNt> ePq;fs; epWg;gij rhpahf epiyepWj;Jq;fs;; viliaf; Fiwf;fhjPHfs;.
10 ,d;Dk;> G+kpia - gilg;gpdq;fSf;fhf mtNd tphpj;jikj;jhd;.
11. mjpy; fdptiffSk; ghisfisAila NghPj;j kuq;fSk;-
12. njhypfs; nghjpe;j jhdpa tiffSk;> thridAs;s (kyH Gw;G+z;L Mfpa)itAk; ,Uf;fpd;wd.
13. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
14. Rl;l kz; ghz;lq;fisg; Nghy; (jl;bdhy;) rg;jKz;lhFk; fspkz;zpypUe;J> mtd; (Mjp) kdpjidg; gilj;jhd;.
15. neUg;Gf; nfhOe;jpypUe;J mtd; [pd;fisg; gilj;jhd;.
16. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
17. ,U fPo;jpirfSf;Fk; ,iwtd; mtNd> ,U Nky;jpirfSf;Fk; ,iwtd; mtNd.
18. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
19. mtNd> ,uz;L fly;fisAk; xd;Nwhnlhd;W re;jpf;fr; nra;jhd;.
20. (MapDk;) mtw;wpilNa xU jLg;Gk; ,Uf;fpwJ> mij mit kPwkhl;lh.
21. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
22. mt;tpuz;bypUe;Jk; Kj;Jk; gtsKk; ntspahfpd;wd.
23. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
24. md;wpAk;> kiyfisg; Nghy; caukhfr; nry;Yk; fg;gy;fs; mtDf;Nf chpad.
25. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
26. (G+kpapy;) cs;sahtUk; mope;J Nghff;$batNu -
27. kpf;f ty;yikAk;> fz;zpaKk; cila ck; ,iwtdpd; KfNk epiyj;jpUf;Fk;.
28. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
29. thdq;fspYk;> G+kpapYKs;NshH midtUk;> (jq;fSf;F Ntz;batw;iw) mtdplNk Nfl;fpd;wdH> xt;nthU ehspYk; mtd; fhhpaj;jpNyNa ,Uf;fpd;whd;.
30. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
31. ,U rhuhHfNs! rPf;fpuNk ehk; cq;fSf;fhf (Nfs;tp fzf;Ff; Nfl;gjw;F) mtfhrk; vLg;Nghk;.
32. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
33. ''kD> [pd; $l;lj;jhHfNs! thdq;fs;> G+kp Mfpatw;wpd; vy;iyfisf; fle;J nry;y ePq;fs; rf;jp ngWtPHfshapd;> (mt;thNw) nry;Yq;fs;; Mdhy;> (ty;yikAk; ek;) mjpfhuKk; ,y;yhky; ePq;fs; flf;f KbahJ.
34. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
35. (kWikapy;) cq;fspUrhuhH kPJk;> neUg;gpd; [PthiyAk;> GifAk; mDg;gg;gLk;> mg;nghOJ ePq;fs; (,U rhuhUk;> vthplkpUe;Jk;) cjtp ngw;Wf; nfhs;s khl;BHfs;.
36. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
37. vdNt> (fpahkj; tUk; Neuk;) mg;nghOJ thdk; gpse;J> Nuh[htpd; (epwk; Nghyhfp) vz;nza; NghyhfptpLk;.
38. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
39. vdNt> me;ehspy; kdpjHfsplNkh> [pd;fsplNkh> mtHfSila ghtj;ijg; gw;wp> (tha; nkhopahff;) Nfl;fg;glkhl;lhJ.
40. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
41. Fw;wthspfs;> mtHfSila (Kff;Fwp) milahsq;fis nfhz;Nl mwpag;gLthHfs; - mg;NghJ (mtHfSila) Kd; new;wp cNuhkq;fSk;> fhy;fSk; nfhz;L gpbf;fg;gLthHfs;
42. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
43. md;W mtHfsplk;; '',J jhd; Fw;wthspfs; ngha;nad;W $wpf; nfhz;bUe;j eufk;"" (vd;W $wg;gLk;).
44. mtHfs; mjw;F ,ilapYk;> nfhjpj;Jf; nfhz;bUf;Fk; ePUf;fpilapYk; Rw;wpf; nfhz;bUg;ghHfs;.
45. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
46. jd; ,iwtdpd; Kd; (tprhuizf;fhf kWikapy;) epw;f Ntz;Lnkd;gijg; gae;jtDf;F ,U RtHf;fr; Nrhiyfs; ,Uf;fpd;wd.
47. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
48. mt;tpuz;L (RtHf;fr; NrhiyfS)k; (gytpjkhd kuf;)fpisfisAilait.
49. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
50. mt;tpuz;bYk; ,uz;L Cw;Wfs; (cjpj;J) Xbf; nfhz;Nl ,Uf;Fk;.
51. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
52. mt;tpuz;bYk;> xt;nthU fdptHf;fj;jpYk; ,ul;il tiffs; cz;L.
53. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
54. mtHfs; tphpg;Gfspd; kPJ rha;e;jtHfshf ,Ug;ghHfs;> mtw;wpd; cs; ghfq;fs; '',];jg;uf;"" vd;Dk; gl;bdhYs;sit> NkYk; ,U Rtdr; Nrhiyfspy; (goq;fs;) nfha;tjw;F neUq;fpapUf;Fk;.
55. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
56. mtw;wpy; mlf;fkhd ghHitAila (mku) fd;dpaH ,Uf;fpd;wdH. mtHfis ,tHfSf;F Kd;dH ve;j kdpjDk;> ve;j [pd;Dk; jPz;bajpy;iy.
57. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
58. mtHfs; ntz; Kj;ijg; Nghd;Wk;> gtsj;ijg; Nghd;Wk; ,Ug;ghHfs;.
59. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
60. ed;ikf;F ed;ikiaj; jtpu (NtW) $yp cz;lh?
61. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
62. NkYk; mt;tpuz;L (NrhiyfS)k; my;yhky;> NtW ,U Rtdr; NrhiyfSk; ,Uf;fpd;wd.
63. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
64. mt;tpuz;Lk; fUk; gr;irahd epwKilait.
65. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
66. mt;tpuz;bYk;> ,U Cw;Wf;fs; (rjh) nghq;fpf; nfhz;Nl ,Uf;Fk;.
67. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
68. mt;tpuz;by;> (gw;gy) fdp tiffSk;> NghPr;irAk;> khJisAk; cz;L.
69. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
70. mtw;wpy;> moF kpf;f ew; FzKs;s fd;dpaH ,Uf;fpd;wdH.
71. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
72. `_H (vd;Dk; mf;fd;dpaH mopfpa) $lhuq;fspy; kiwf;fg;gl;bUg;gH.
73. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
74. mtHfis ,tHfSf;F Kd;dH ve;j kdpjDk;> ve;j [pd;Dk; jPz;bajpy;iy.
75. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
76. (mtHfs;) gRikahd ,uj;jpdf;fk;gsq;fspd; kPJk;> moF kpf;f tphpg;Gf;fs; kPJk; rha;e;jtHfshf ,Ug;ghHfs;.
77. MfNt> ePq;fs; ,U rhuhUk; cq;fs; (,U rhuhUila) ,iwtdpd; mUl;nfhilfspy; vijg; ngha;ahf;FtPHfs;?
78. kpf;f rpwg;Gk;> fz;zpaKKs;s ck;Kila ,iwtdpd; jpUg;ngaH kpfTk; ghf;fpa KilaJ.

கருத்துகள் இல்லை:

சர்க்கரை நோயாளிகள் பீட்ரூட் சாப்பிடுவது ஆதாயமா? ஆபத்தா?

பீட்ரூட்டில் பல மருத்துவ குணங்கள் உள்ளதால் பெரும்பாலான மருத்துவர்கள் பீட்ரூட்டை உணவில் அடிக்க...

Popular Posts