லேபிள்கள்

திங்கள், 28 நவம்பர், 2011

Subahanallah!!!!


Subahanallah!!!!

  Very truth must
 
 think on it. 
  "If you haven't
 
 cried, your eyes can't be beautiful." 
      Very interesting findings 
      might  grasp your attention:   
      Holy Qur'an 
      That mention one thing is equal to another, 
      i.e. men are equal to women.   
      Although this makes sense grammatically, 
      the astonishing fact is that the number of times the
 
     word man appears in     The
 
     Holy Qur'an 
      is 24 and number of times the word woman appears is also 24,
 
       therefore not only is this phrase correct in
 
       the grammatical sense but also true mathematically,
 
     I.e. 24 = 24.
 
     Holy Qur'an where it says one thing is like another. 
      See below for astonishing result of   
         the words mentioned  number of   times
 
     in Arabic 
                Holy Qur'an 
      Dunia (one name for life)115. 
       Aakhirat (one name for the life After
 
     this world)115 
      Malaika (Angels)  88. Shayteen (Satan)  88 
      Life 145...... Death 145 
       Benefit 50. Corrupt 50 
      People 50.. Messengers  50 
       Eblees (king of devils) 11. Seek refuge from
 
     Eblees 11 
      Museebah (calamity)  75. Thanks   75 
      Spending (Sadaqah)  73. Satisfaction  73 
      People who are mislead 17. Dead people 17 
      Muslimeen41. Jihad  41 
      Gold  8. Easy life  
       Magic 60. Fitnah
 
     (dissuasion, misleading)  60 
        Zakat (Taxes Muslims pay to the poor) 32....... 
      Barakah (Increasing or blessings of wealth) 32 
      Mind   49. Noor   49 
      Tongue  25. Sermon   25 
      Desite 8. Fear   8. 
      Speaking publicly  18. Publicising  18 
      Hardship  114.... Patience 114 
      Muhammed     4. Sharee'ah  
 
                 (Muhammed's teachings)  
      Man  24. Woman  24 
      And amazingly enough have a look how many times 
      the following words  appear: 
      Salat  5, Month  12, Day  365, 
      Sea  32, Land  13 
      Sea + land = 
      32 + 13= 45
 
     Sea = 32/45*100q.=
 
     71.11111111%   
      Land = 13/45*100 =
 
     28.88888889%   
      Sea + land  100.00% 
      Modern science has only recently proven that the water
 
     covers 
      71.111%ofthe 
      earth, while the land covers28.889%. 
      Is this a coincidence? Question is that 
      Who taught Prophet Muhammad
 
     (PBUH) all this?   
      Reply automatically comes in mind that 
        ALMIGHTY ALLAH   
      taught him. 
      This as  the 
      Holy Qur'an 
      also tells us this. 
      please pass this on to all your friends 
      Aayah 87 of Suraa (Chapter) Al-Anbia 
      Para 17: 
      LA ILAHA ILA ANTA 
      SUBHANAKA INI KUNTU MINA ZALIMEEN. 
      During the next 60 seconds,   
      stop whatever you are doing,   
      and take this opportunity. 
      (Literally, it is only 1 minute).   
      All you have to do is   
      The following: 
      PLEASE SEND THIS TO
 
     ALL PEOPLE THE YOU KNOWசர்க்கரை நோயாளிகள் பீட்ரூட் சாப்பிடுவது ஆதாயமா? ஆபத்தா?

பீட்ரூட்டில் பல மருத்துவ குணங்கள் உள்ளதால் பெரும்பாலான மருத்துவர்கள் பீட்ரூட்டை உணவில் அடிக்க...

Popular Posts