லேபிள்கள்

வியாழன், 7 ஜூன், 2012

ஒரூ folder எப்படி சாப்ட்வேர் இல்லாமல் லாக் செய்வது :


முதலில் Notepad ஓபன் செய்யவும் ,

அதில் கீழ் உள்ளே codeஐ காப்பி செய்து பேஸ்ட் செய்யவும்

cls
:End
@ECHO OFF
title Folder Locker
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%==Don
 goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locker created successfully
goto End

Don இருக்கும் இடத்தில் உங்கள் password டைப் செய்யவும் .

அதை Don.bat
 என்னும் பெயரில் save செய்யவும்.

அந்த .bat கிளிக் செய்யவும்

அதில்

Y கொடுக்கவும் .

அது
 control panel  icon  தெரிந்தால் அது லாக் ஆகிவிட்டது என்று அர்த்தம்

password type செய்த பிறகு அது folder icon
  தெரிந்தால் அது unlock ஆகிவிட்டது என்று அர்த்தம்

பின்ன அந்த command க்ளோஸ் செய்யவும்

அதில் உங்கள் சீக்ரெட் fileஐ வைக்கவும் .

மீண்டும் அந்த .bat file ஓபன் செய்யவும்

அதை லாக் செய்யவும் .

கருத்துகள் இல்லை:

சில எளிய சமையலறைக் குறிப்புகள்

ஐடியா - 1 : சமைக்கும்போது கனம் குறைவான கரண்டியை பயன்படுத்துவது நல்லது. கனமான கரண்டியை பயன்பட...

Popular Posts